Lis 5

Pełen wdzięczności przedstawiam list od wnuka żołnierza Andersa…

Niniejszym uprzejmie przesyłam w załączeniu, do ewentualnego wykorzystania i zamieszczenia na patronanders.pl, plik zdjęć z obchodów 70-tej rocznicy utworzenia Polskich Sil Zbrojnych w ZSRR przez gen. Andersa.
Uroczystości miały miejsce w Samarze, Kujbyszewie, Trockoje Wtoroje oraz w Buzułuku.
Z uwagi na awaryjne lądowanie na Lotnisku im. Chopina Boeinga 767 i zajęcie skrzyżowania pasów startowych, wylot rządowego Embraera nastąpił dopiero o godz. 23 w dniu 2.11.br. zamiast o 4 rano. Opóźnienie spowodowało, iż nie uczestniczyliśmy w pierwszym dniu obchodów. W pierwszym dniu obchodów wzięli udział weterani 2KP z Londynu, którzy udali się do Samary w dniu 1.11.br. samolotem CASA.

W uroczystościach wzięli udział m.in. córka gen. Andersa Anna M. Anders-Costa, doradca Prezydenta PR p. Waldemar Strzałkowski, który odczytał przesłanie Prezydenta RP na uroczystościach w budynku Sztabu Armii Andersa w Buzułuku, Bp Polowy WP Józef Guzdek, sekretarz B-pa Polowego ks. płk Zbigniew Kępa, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej K. Kunert, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów Jan S. Ciechanowski, przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, przedstawiciele Ambasady RP w Moskwie, przedstawiciele MON, historycy i muzealnicy wojskowi, v-ce gubernator Orenburskoj Oblastii, weterani z Londynu i Polski oraz Polonia rosyjska.

W obchodach wzięły również udział panie dyrektor ze SP w Nowem i Mińsku Maz., Pani Burmistrz Krośniewic oraz przedstawicielka „Dzieci Andersa” – p. Maria Gordziejko.

Z pozdrowieniami
– Rafał Majkut
wnuk kpt. Bolesława Ejsmonta (3DSK) i członek Stowarzyszenia „Karpatczycy” w W-wie

Wrz 17

Gdy autor wspomnień był małym chłopcem wiosną 1940 roku wraz z całą rodziną deportowano go z polskich Kresów na pograniczne Syberii i Kazachstanu w sowieckiej Rosji.
Wiesław Adamczyk w swoich wspomnieniach udziela głosu setkom tysięcy ofiar sowieckiego barbarzyństwa – pisze w przedmowie do książki Adamczyka Norman Davies.
Ojciec autora, oficer Wojska Polskiego, został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną i zginął w Katyniu. Deportacja rodziny Adamczyków w 1940 roku stanowiła początek dziesięcioletniej odysei, podczas której rodzina Adamczyków, trapiona głodem i chorobami, doświadczyła życia w skrajnej nędzy i ciągłym zagrożeniu.

Wiosną 1942 roku matka chłopca dowiedziała się, że formująca się w ZSRR armia gen. Andersa przenosi się na Bliski Wschód.
Dla deportowanych rodzin oznaczało to możliwość wydostania się ze Związku Sowieckiego. Matka Adamczyka, gdy NKWD zwlekało z pozwoleniem na ich wyjazd, z dwójką dzieci podjęła samodzielną podróż przez cztery tysiące kilometrów do Krasnowodzka nad Morzem Kaspijskim, gdzie udało im się dostać na statek do Pahlevi w Iranie. Morderczą podróż pani Adamczyk przypłaciła życiem – zmarła w Iranie z wycieńczenia. Wiesław Adamczyk i jego siostra zdołali przetrwać.
„Kiedy Bóg odwrócił wzrok” to bezkompromisowa, przejmująca opowieść o utracie dziecięcej niewinności i o zmaganiach z rozpaczą, przez którą przechodził mały chłopiec.
Jest to krzyk dziecka wołającego:”Nigdy więcej Utopii u władzy”.
Wiesław Adamczyk powitał wolność jako jedna z 20 tys. polskich sierot, które przeżyły syberyjskie zesłanie.
Z Iranu trafił do Wielkiej Brytanii, a stamtąd do USA, gdzie osiadł na stałe. Jest emerytowanym chemikiem oraz doradcą podatkowym. A także sportowym brydżystą.

Wrz 17
O godz. 3.00 nad ranem zastępca ministra spraw zagranicznych ZSRS Władimir Potiemkin przedstawia ambasadorowi polskiemu Wacławowi Grzybowskiemu notę informującą o upadku państwa polskiego, nieistnieniu najwyższych organów władzy i wynikającej stąd konieczności ochrony życia i mienia ludności Zachodniej Ukrainy i Białorusi. Polski ambasador nie przyjmuje noty.

Wojska sowieckie wkraczają do Polski. Oddziały sowieckie napotykają na opór jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego w wielu punktach wzdłuż granicy oraz w głębi polskiego terytorium, m.in. pod Kowlem, Sarnami, Baranowiczami, Dubnem, Oranami i Tarnopolem. W organizacji polskiej obrony szczególną rolę odgrywa zastępca dowódcy KOP gen. Wilhelm Orlik-Rückemann.

więcej www.17wrzesnia39.pl

Wrz 1

Kiedy przyjdą podpalić twój dom,
ten, w który mieszkasz – Polskę,
kiedy rzucą przed siebie grom,
kiedy runą żelaznym wojskiem
i pod drzwiami staną, i nocą
kolbami w drzwi załomocą –
ty, ze snu podnosząc skroń,
stań u drzwi.
Bagnet na broń!
Trzeba krwi!

Są w ojczyźnie rachunki krzywd,
obca dłoń ich też nie przekreśli,
ale krwi nie odmówi nikt:
wysączymy ją z piersi i z pieśni.
Cóż, że nieraz smakował gorzko
na tej ziemi więzienny chleb?
Za tę dłoń podniesioną nad Polską –
kula w łeb!

Ogniomistrzu i serc, i słów,
poeto, nie w pieśni troska.
Dzisiaj wiersz – to strzelecki rów,
okrzyki i rozkaz:
Bagnet na broń!
Bagnet na broń!
A gdyby umierać przyszło,
przypomnimy, co rzekł Cambronne,
i powiemy to samo nad Wisłą.

(Władysław Broniewski, z tomu „Bagnet na broń”, 1943)

Sie 29

Uprzejmie informuję, że dnia 31 sierpnia 2011 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

1.    Przyjęcie protokołów z obrad  XI, XII i XIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

2.    Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu  2011 r. /druk nr 140/

3.    Składanie interpelacji i zapytań.

4.    Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

5. Analiza funkcjonowania MPK /druk nr 139/ – wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

6. Podjęcie uchwały w sprawie a zmian w budżecie miasta Łomży na rok 2011 /druk nr 156, 156A/ wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

7. Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia zmian  do Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta  Łomża na lata 2011 – 2021 /druk nr 159, 159A/ wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego /druk nr 153, 153A/ wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego /druk nr 154, 154A/ wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych objętych czynszem regulowanym na rzecz głównych najemców z bonifikatą /druk nr 144, 144A/ wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży /druk nr 135, 135A/ – wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016 /druk nr 138, 138A/ – wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

13. Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę  Nr 321/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży i nadania statutu /druk nr 143, 143A/ – wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości Miasta Łomży /druk nr 146, 146A/ – wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości Miast Łomży na prawach powiatu /druk nr 147, 147A/ – wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych /druk nr 148, 148A/ – wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

17.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 157, 157A/ – wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

18.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej oraz ustalenia ich granic, siedzib i numerów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku /druk nr 149, 149A/

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji /druk nr 142, 142A/

20. Ocena realizacji uchwał za II kwartał 2011 roku /druk nr 141/- wiodąca Komisja Rewizyjna

21.  Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012, oraz zaawansowanie prac remontowych /druk nr 155, 155/1/ – wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

22.  Informacja o przygotowaniu bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta przed nowym rokiem szkolnym, jak również możliwości zakupu lodowiska oraz wskazanie miejsca jego użytkowania /druk nr 158/ – wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

23. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

24. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad XI, XII i XIII sesji Rady Miejskiej Łomży są  do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Sie 28

65 lat temu zamordowano niespełna osiemnastoletnią Danutę Siedzikównę, sanitariuszkę 5 Wileńskiej Brygady AK.

– To był sprokurowany mord sądowy – mówi dr hab. Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego.

Siedzikównę zabił 28 sierpnia 1946 r. o godz. 6.15 strzałem w głowę dowódca plutonu egzekucyjnego z KBW. Wcześniejsza egzekucja z udziałem żołnierzy się nie udała; żaden nie chciał zabić „Inki”, choć strzelali z odległości trzech kroków.

W akcie oskarżenia „Inki” znalazły się zarzuty udziału w związku zbrojnym, mającym na celu obalenie siłą władzy ludowej oraz mordowania milicjantów i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Czytaj dalszą część wpisu »

Sie 25

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, które odbędzie się 29 sierpnia 2011 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży /II piętro/, przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

1.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji;

a)    Protokołu nr 9/11

b)    Protokołu nr 10/11

c)    Protokołu nr 11/11

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łomży na rok 2011 /druk nr 156, 156A/

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży /druk nr 135, 135A/

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych /druk nr 148, 148A/

5.    Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012,  zaawansowanie prac remontowych /druk nr 155, 155/1/

6.    Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury

Janusz Mieczkowski

Sie 1

Pamiętam, że w dniu, w którym otwierane było Muzeum Powstania Warszawskiego nie wierzyłem własnym oczom. Odświętnie ubrani ludzie na ulicach, atmosfera wielkiej, wzajemnej życzliwości. Nieomal na kazdej ulicy maszerujące zastępy harcerzy. Do dziś mam w uszach głos Lecha Kaczyńskiego przypominający w głośnikach metra o rocznicy Powstania.
Potem były napisy na murach oddające hołd Powstańcom, których przecież nikt nikomu malować nie kazał…
Pamięć o Powstaniu Warszawskim zaczęła po 60 latach żyć w nowym pokoleniu nowym życiem.
Chociaż pozostał jeszcze, jak zawsze, ten niepokój 1 sierpnia o 17-tej, czy wszyscy się zatrzymają, czy będą pamiętali.
Nie wiem czy mam rację, ale sadzę, że Powstanie Warszawskie stało się dla bardzo wielu młodych ludzi naprawdę cholernie ważne.

Marek (rebelyant)

Lip 31

Cze 10

Po uroczystościach z 21 maja 2011, w czasie których urna z prochami Ireny Anders, wdowy po dowódcy 2 Korpusu gen. Władysławie Andersie, została złożona po polowej mszy św. w grobie jej męża na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino odezwał się do mnie pan Rafał, wnuk kapitana Bolesława Ejsmonta. Dziadek jego, żołnierz 3 DSK 2 Korpusu Polskiego brał udział w wyżej wspomnianych obchodach rocznicy bitwy pod Monte Cassino, dziś mieszka w moich rodzinnych stronach, pod Kętrzynem.  Poniżej zamieszczam zdjęcia udostępnione przez pana Rafała.. „Trochę” trwało, zanim je umieściłem, ale udało się 🙂

Maj 22

Maj 21

Urna z prochami Ireny Anders, wdowy po dowódcy 2 Korpusu gen. Władysławie Andersie, została złożona po polowej mszy św. w grobie jej męża na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. W uroczystości udział wzięła małżonka prezydenta RP Anna Komorowska.


Córka Ireny i Władysława, Anna Maria Anders podkreśliła, że spełniło się marzenie matki, aby nie tylko być przy ojcu, ale też przy bliskich jej sercu żołnierzach.

– Matka, przez 40 lat po odejściu ojca, kultywowała pamięć o tym świętym dla niej miejscu. Ono było treścią jej życia. Każdego dnia wracała pamięcią do majowych dni 1944 roku. Anglicy mają powiedzenie: „Tam, gdzie jest śmierć, tam nadzieja’. I dzisiaj spełniła się jej nadzieja. Jest przy mężu i jest przy tych, którym śpiewała – zaznaczyła.

Czytaj dalszą część wpisu »

Maj 18

18 maja 1944 r. oddziały 2 Korpusu Polskiego zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów na Monte Cassino. W czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

„Masyw Cassino, na którym stał klasztor, był kluczowym stanowiskiem w linii Gustawa w systemie połączonych niemieckich linii obronnych, biegnącym przez całą szerokość najwęższej części Włoch między Gaetą i Ortoną. Był to przykład imponującej inżynierii wojskowej, najpotężniejszy system obronny, z jakim podczas wojny zetknęli się Brytyjczycy i Amerykanie” – pisał Matthew Parker, autor książki „Monte Cassino. Opowieść o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej”.

Niemcy usunęli budynki i drzewa otaczające klasztor, poszerzając w ten sposób pole ostrzału. Wykorzystali również naturalne ukształtowanie terenu, przekształcając jaskinie masywu w punkty oporu. Wzmocniono je betonem i dźwigarami kolejowymi. Sieć umocnień była połączona tunelami.

Czytaj dalszą część wpisu »

Maj 13

W dniach 11 – 12 maja 2011r. przeprowadzono wybory patrona Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży.

Głosowanie przebiegało w  IV turach według ustalonego wcześniej harmonogramu.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja, w skład której wchodzili: wicedyrektor szkoły, przedstawiciele rady pedagogicznej, rodzice oraz uczniowie z Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.
W głosowaniu wzięło udział 677 osób uprawnionych do głosowania.

Frekwencja (zgodnie z listami osób uprawnionych do głosowania) przedstawia się następująco:
1. Uczniowie klas I – III – 90,6 %
2. Uczniowie klas IV – VI – 95 %
3. Rodzice uczniów klas 0 – III – 55 %
4. Rodzice uczniów klas IV – VI – 61 %
5. Nauczyciele – 97 %
6. Pracownicy administracji i obsługi – 100 %

Wyniki głosowania:
Władysław Anders – 455 głosów – 67,2%
Hanka Bielicka – 215 głosów – 31,8%
głosów nieważnych – 7, co stanowi około 1% oddanych głosów

Na Patrona Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży wybrano Władysława Andersa.

Maj 13

13 maja b. r. obchodzimy 110 rocznicę urodzin rtm. Witolda Pileckiego. W tym dniu w wielu miastach Polski (również w Białymstoku) odbędą się Marsze Rotmistrza. Jest to akcja apolityczna, społeczna, pod nazwą „Przypomnijmy o Rotmistrzu”, zainicjowana w 2008 roku.
Najważniejsze cele akcji to:

  1. upowszechnienie „Raportu Witolda” z 1945 roku,
  2. lobbing na rzecz superprodukcji filmowej opowiadającej losy Ochotnika do Auschwitz,
  3. ustanowienie 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Szczegóły pod adresem: http://www.michaltyrpa.blogspot.com

« Starsze wpisy Nowsze wpisy »