Sie 29

Uprzejmie informuję, że dnia 31 sierpnia 2011 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

1.    Przyjęcie protokołów z obrad  XI, XII i XIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

2.    Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu  2011 r. /druk nr 140/

3.    Składanie interpelacji i zapytań.

4.    Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

5. Analiza funkcjonowania MPK /druk nr 139/ – wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

6. Podjęcie uchwały w sprawie a zmian w budżecie miasta Łomży na rok 2011 /druk nr 156, 156A/ wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

7. Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia zmian  do Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta  Łomża na lata 2011 – 2021 /druk nr 159, 159A/ wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego /druk nr 153, 153A/ wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego /druk nr 154, 154A/ wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych objętych czynszem regulowanym na rzecz głównych najemców z bonifikatą /druk nr 144, 144A/ wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży /druk nr 135, 135A/ – wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016 /druk nr 138, 138A/ – wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

13. Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę  Nr 321/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży i nadania statutu /druk nr 143, 143A/ – wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości Miasta Łomży /druk nr 146, 146A/ – wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości Miast Łomży na prawach powiatu /druk nr 147, 147A/ – wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych /druk nr 148, 148A/ – wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

17.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 157, 157A/ – wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

18.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej oraz ustalenia ich granic, siedzib i numerów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku /druk nr 149, 149A/

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji /druk nr 142, 142A/

20. Ocena realizacji uchwał za II kwartał 2011 roku /druk nr 141/- wiodąca Komisja Rewizyjna

21.  Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012, oraz zaawansowanie prac remontowych /druk nr 155, 155/1/ – wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

22.  Informacja o przygotowaniu bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta przed nowym rokiem szkolnym, jak również możliwości zakupu lodowiska oraz wskazanie miejsca jego użytkowania /druk nr 158/ – wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

23. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

24. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad XI, XII i XIII sesji Rady Miejskiej Łomży są  do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Zostaw komentarz

Uwaga: Komentarze są moderowane, przez co Twój komentarz może nie wyświetlać się od razu. Nie ma potrzeby kilkukrotnego wysyłania komentarz.